Thay đổi tên miền cho website chạy trên nền tảng WordPress

Hôm nay tôi xin hướng dẫn một vài bước nhỏ, dễ tiến hành, mất ít thời gian khi bạn muốn chuyển domain cho blog, hay website của mình chạy trên nền tảng WordPress. Bạn cũng có thể sử dụng kiến thức này cho các ứng dụng tương tự như WordPress.

Điều quan trọng nhất của việc này đó là cần chuyển đổi tất cả các liên kết có trong Dữ liệu của bạn qua domain mới, nếu dữ liệu bạn càng lớn, cách tôi hướng dẫn bạn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn, nhờ sử dụng những chương trình có sẵn trên máy chủ, và tận dụng tối đa tài nguyên máy chủ Unix, thay vì phải download / upload và chỉ sửa bằng Editor trên máy cá nhân của bạn. Tất nhiên để điểu khiển Server Unix từ xa bạn cần được cấp quyền SSH, nếu chưa có bạn có thể yêu cậu đơn vị cung cấp Hosting / Server cấp cho bạn.

Bước 1: Sao lưu lại database bằng lệnh mysqldump, cú phá như sau

[sourcecode]mysqldump -uusername -ppassword database > database.sql[/sourcecode]

Bước 2: Thay đổi các liên kết từ domain cũ qua domain mới bằng lệnh sed

[sourcecode]sed ‘s/old_domain/new_domain/g’ database.sql > new_database.sql[/sourcecode]

Bước 3: Khôi phục lại database với phiên bản đã thay đổi domain bằng lệnh mysql

[sourcecode]mysql -uusername -ppassword database

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *